top of page

Skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2023

Updated: Oct 20, 2022

Her er noen punkter fra regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2023:Skatt

 • Trinnskatt: Regjeringen foreslår at satsene i trinn 1 og 2 i trinnskatten videreføres uendret, mens satsene i trinn 3 til 5 økes med 0,1 prosentenhet. Regjeringen foreslår å justere innslagspunktene i trinn 1 og 2 med forventet lønnsvekst. Innslagspunktet i trinn 3 økes til 644 700 kroner, mens innslagspunktene i trinn 4 og 5 videreføres uendret fra 2022. - Trinn 1: 198 350 – 279 150 kroner (1,7 prosent) - Trinn 2: 279 150 – 644 700 kroner (4,0 posent) - Trinn 3: 644 700 – 969 200 kroner (13,5 prosent) - Trinn 4: 969 200 – 2 000 000 kroner (16,5 prosent) - Trinn 5: Fra 2 000 000 kroner 17,5 prosent

 • Regjeringen foreslår å redusere satsene for trygdeavgift på lønn/trygd og næringsinntekt med 0,1 prosentenhet til henholdsvis 7,9 og 11,1 prosent. Satsen på pensjon videreføres på 5,1 prosent. Nedre grense for å betale trygdeavgift foreslås videreført uendret på 64 650 kroner.

 • Marginalskatt: Reduksjon i trygdeavgiften innebærer at marginalskatten reduseres på lønn og næringsinntekt under om lag 645 000 kroner. Det foreslås å øke utbytteskatten for personer. Økningen vil innebære at den samlede marginalskatten øker fra 49,5 prosent til 51,5 prosent.

 • Utbyttet oppjusteres med en faktor på 1,72, slik at skattesatsen blir 37,84 prosent. Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra det tidspunkt statsbudsjettet ble fremlagt.

 • Den statlige formuesskattesatsen for personlige og upersonlige skattytere økes fra 0,25 prosent til 0,3 prosent for formuer under 20 millioner kroner. Den totale formuesskattesatsen økes dermed fra 0,95 til 1,0 prosent. Satsen for formuer over 20 millioner kroner forblir uendret på 1,1 prosent.

 • Det foreslås å øke verdsettelsen av aksjer og næringseiendom mv. fra 75 prosent til 80 prosent.

 • Verdsettelsen av driftsmidler reduseres fra 75 prosent til 70 prosent av grunnlaget.

 • Reisefradrag: Kilometersatsen økes fra 1,65 til 1,70 kroner. Bunnfradraget øker fra 14 000 til 14 400 kroner

Lønn

 • Regjeringen foreslår å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnstakere som har over 750 000 kroner i lønnsinntekt.


Merverdiavgift

 • Regjeringen foreslår en endring av det gjeldende merverdiavgiftsfritaket for elektriske kjøretøy. Omsetning av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten leveres fra batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde, blir etter forslaget bare fritatt for merverdiavgift for vederlag til og med 500 000 kroner. Beløpsgrensen foreslås også å gjelde ved bruktimport av elektriske kjøretøy.

 • Leasing av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten leveres fra batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde, er fritatt for merverdiavgift dersom leasingvirksomhetens kostpris for det leasede personkjøretøyet er 500 000 kroner eller lavere. Dersom kostprisen er høyere, skal det beregnes 25 % merverdiavgift av leien multiplisert med kostpris som overstiger 500 000 kroner dividert med kostpris.


0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page