top of page

Slik er reglene for overføring av ferie

Bestemmelser i ferieloven

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager med ferie. Med virkedager menes her mandag til og med lørdag (men ikke lovbestemte høytidsdager). For ansatte med femdagers uke, gir det derfor rett til fire uker pluss én dag ferie. 4 uker og 1 dag er her for de med 100% stilling 21 arbeidsdager. Har du deltidsstilling så er rettigheten også 4 uker og 1 dag, men tilsvarer færre arbeidsdager. Mange arbeidsavtaler og tariffavtaler gir arbeidstakerne flere feriedager enn det ferieloven legger opp til.


Både arbeidstakere og arbeidsgivere har rett og plikt til å sørge for at ferien faktisk blir gjennomført. All ferie skal i utgangspunktet tas ut i løpet av ferieåret. Det er derfor viktig at arbeidsgivere og arbeidstakere starter planlegging av ferietiden tidlig i året. På denne måten sikrer man seg at ferien blir tatt.


Arbeidsgiveren skal drøfte med arbeidstakeren når ferien skal avvikles. Dersom det ikke oppnås enighet, er det likevel arbeidsgiveren som har det siste ordet. Arbeidstakeren har imidlertid rett til at minst tre uker av ferien tas i perioden 1. juni til 30. september.


Når det gjelder den ekstra ferieuken arbeidstakere over 60 år har rett til, bestemmer de selv når den skal tas ut. De må likevel varsle arbeidsgiveren om dette minst 14 dager i forveien.

Kan noe av ferien overføres til neste år?

I utgangspunktet skal ferien avvikles i ferieåret, men ferieloven åpner for at inntil 12 virkedager (to uker) kan overføres til neste år. Det må i slike tilfeller inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Når arbeidstakeren tar ferie i det neste ferieåret, brukes først den overførte ferien.


Når det gjelder den avtalefestede femte ferieuken, står det friere. Arbeidstakeren og arbeidsgiveren kan fritt avtale at disse dagene føres over til senere år. Dette i tillegg til de 12 virkedagene som etter ferieloven kan overføres.Ønsker du å lese mer om reglene for overføring av ferie? Les her.

0 comments

Comments


bottom of page