top of page

Utsetter nye regler for skattlegging av privat konsum til 2024

Updated: Oct 20, 2022

Det knyttet seg stor spenning til om det i statsbudsjettet ville komme til et endelig forslag til innføring av særregler for skattlegging av privat konsum i selskaper, den såkalte «monsterskatten».


De foreslåtte reglene om beskatning av privat konsum har fått mye kritikk fordi de rammer svært vidt. Formålet med reglene har vært å forhindre at personlig aksjonær eller dennes nærstående bruker selskapets eiendom, båter, helikopter og fly privat, samt å gjøre skattekontorets kontroll enklere og gi mer forutsigbarhet. I utgangspunktet skulle reglene tre i kraft fra og med 1. januar 2023. I statsbudsjettet for 2023 tok regjeringen et skritt tilbake og uttalte at de trenger tid til å gå igjennom de innspillene som kom i høringsrunden departementet tar sikte på å legge frem et nytt forslag i 2023 som skal få virkning fra 2024.Kort om høringsforslaget

Det nye forslaget omtales som «stoppregler» for anskaffelse av formuesobjekter i selskap til privat konsum og medfører en betydelig innstramming sammenlignet med utgangspunktet i gjeldende rett som også innebærer utbytte- og uttaksbeskatning ved privat konsum i selskaper.


Etter forslaget anses en eier (ev. sammen med nærstående) med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap eller ansvarlig selskap som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året.


Den skattepliktige fordelen skal fastsettes sjablongmessig.

Sjablongene foreslås satt høyt:

  • Boligeiendom og fritidseiendom: 0,5 prosent per uke (inntil 26 % årlig) av det høyeste av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.

  • Båt, fly og helikopter: 2 prosent per uke (inntil 104 % årlig) av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.

Perioder der skattyter dokumenterer at formuesobjektet er benyttet i selskapets inntektsgivende aktivitet medregnes ikke ved beregningen av fordelen. Dersom eier eller eiers nærstående har betalt vederlag for faktisk bruk mv., reduseres den sjablongberegnede fordelen krone for krone.


Selskapet uttaksbeskattes og eier beskattes etter reglene om utbytte eller utdeling for den sjablongberegnede fordelen.

0 comments

Comments


bottom of page